Regulamin Programu
D-Koder 2019

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER 2019 – EDYCJA JESIENNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem programu „D-Koder 2019 – edycja jesienna” (zwanego dalej „Programem”) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915 000,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Dow AgroSciences Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132947, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 1180926661.

1.2. Sprzedażą w ramach Programu objęte są promocyjne opakowania następujących produktów (zwanych dalej „Produktami”):

  1. Produkty bazowe:

a. BIZON 1L, 5L;

b. QUELEX COMPLEX PAK;

II. Produkty dodatkowe:

a. DURSBAN 480 EC 1L, 5L;

b. PERENAL 104 EC 0,5L, 1L, 5L;

c. NAVIGATOR 360 SL 0,5, 1L, 5L;

d. BELKAR PAK 1L, 5L;

e. NASIONA RZEPAKU PIONEER worek:

a. 46W20;

b. 44D06;

c. PT242;

d. PT248;

e. PT279 CL;

f. PX113;

g. PT228 CL;

h. PX126;

i. PT271;

j. PT275;

k. PT264;

l. PX125 CL.

1.3. Program jest prowadzony od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 15 stycznia 2020 r. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym premiowany jest zakup Produktów dokonany w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r.

1.4. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora, Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. , Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników Organizatora” rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych.

1.7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w każdym czasie, zachowując prawa nabyte zgodnie z Regulaminem.

1.8. Celem Programu jest promocja Produktów i zwiększenie ich sprzedaży.

1.9. Uczestnicy Programu mogą korzystać z części funkcjonalności Programu takich jak:

a) rejestracja;

b) przypomnienie hasła;

c) skanowanie i rejestracja kodów;

d) rejestracja faktur;

e) edycja danych

za pomocą aplikacji mobilnej stworzonej na systemy iOS, Android oraz Windows Phone (zwanej dalej „Aplikacją mobilną Programu”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 752) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 752) lub w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865) (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.2. Uczestnicy, którzy brali udział w Programie „D-Koder 2018 – edycja jesienna”, organizowanym w terminie od 01.06.2018 r. do 16.01.2019, i/lub „D-Koder 2019 – edycja wiosenna”, organizowanym w terminie od 01.01.2019 r. do 16.08.2019 r., zostaną zakwalifikowani do niniejszego Programu bez konieczności ponownej rejestracji. Uczestnicy w dowolnej chwili mogą zrezygnować z udziału w Programie, składając wniosek o wykluczenie zgodnie z postanowieniami pkt 7.3. Regulaminu.

2.3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.2, aby wziąć udział w Programie, należy:

a) wejść na stronę www.d-koder.pl i dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia

albo

b) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przesłać go na adres @Venture, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150, w kopercie z dopiskiem „D-Koder”

albo

c) pobrać Aplikację mobilną Programu z jednego ze sklepów:

a następnie dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia.

2.4. Formularz Przystąpienia będzie stanowił podstawę do rejestracji Uczestnika w Programie, jeżeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, którzy w Formularzu Przystąpienia podali nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystąpienia niekompletnych danych Organizator, jeżeli ma taką możliwość, podejmuje próbę ustalenia brakujących danych.

2.5. Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia powinien zawierać:

a) w zakresie Uczestników będących osobą fizyczną:

• imię i nazwisko;

• adres zameldowania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy);

• numer telefonu komórkowego Uczestnika;

• adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie);

• nr PESEL;

• podpis Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej);

b) w zakresie Uczestników będących osobą prawną:

• firmę Uczestnika wraz ze wskazaniem formy prawnej;

• adres siedziby Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy);

• nr NIP oraz REGON Uczestnika;

• imię i nazwisko reprezentanta ustawowego Uczestnika;

• numer telefonu komórkowego reprezentanta ustawowego Uczestnika;

• adres e-mail reprezentanta ustawowego Uczestnika (opcjonalnie);

• podpis reprezentanta ustawowego Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej).

2.6. Bezpośrednio po przystąpieniu do Programu, w sposób opisany w pkt 2.3. lit. a albo lit. c, Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystąpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone będą Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywać będzie Nagrody w Programie (zwanego dalej „Kontem Punktowym”) na stronie www.d-koder.pl i dany Uczestnik od razu staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Programu w sposób opisany w pkt 2.3. lit. b, Organizator prześle hasło do Konta Punktowego, w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia na adres: @Venture SA, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa w kopercie z dopiskiem „D-Koder”, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia i dopiero od tego momentu dany Uczestnik staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomości z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik może tylko rejestrować kody z promocyjnych opakowań Produktów w sposób opisany w pkt 3.6. lit. c. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Dodatkowo po zarejestrowaniu Uczestnika będącego konsumentem Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość elektroniczną (e-mail), na podany przez niego adres e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli Uczestnik będący konsumentem nie poda adresu e-mail, Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość tekstową (SMS) na podany przez niego numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.d-koder.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia błędnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych.

2.8. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

2.9. Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwoniąc na Infolinię Programu tel. 22 3130197.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

III. ZASADY PROGRAMU

3.1. Program polega na tym, że Uczestnicy (z wyjątkiem Uczestników, o których mowa w pkt 3.10), którzy kupują wyłącznie na własny użytek promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.2., i rejestrują dowody zakupu z Produktów firmy Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. oraz dowody zakupu i kody z Produktów firmy Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., o których mowa w pkt 3.2. poniżej, mogą otrzymać nagrodę (dalej zwaną „Nagrodą”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nagrodami w Programie są:

a) Karta Przedpłacona Orlen;

b) Karta prezentowa MediaExpert.

Wartość (nominał) Nagród, o których mowa w pkt 3.1 lit. a-b, uzależniony jest od liczby zgromadzonych punktów i ich wartości kalkulowanej stosownie do postanowień pkt 3.3. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik jest właścicielem (współwłaścicielem) gruntów ornych albo że dysponuje takimi gruntami na podstawie stosunku prawnego innego niż prawo własności (np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa itd.), celem ustalenia, że Uczestnik prowadzi działalność rolniczą, o której mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu, a co za tym idzie może brać udział w Programie. Nieprzedstawienie przez Uczestnika dokumentów, o których mowa powyżej, może skutkować niewydaniem Nagrody.

3.2. Na promocyjnych opakowaniach Produktów firmy Dow AgroSciences, o których mowa w pkt 1.2. I lit. a-b oraz w pkt. 1.2. II lit. a-d, przyklejone są specjalne naklejki promocyjne, a każda naklejka zawiera unikatowy kod (zwany dalej: „Kodem”).

3.3. Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 150 Punktów z Produktów bazowych, o których mowa w punkcie 1.2 I lit a-b przyznanych zgodnie z pkt 3.5. poniżej, Uczestnik otrzymuje Nagrodę. Każdy Punkt uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 1 zł. Uczestnik (z wyjątkiem Uczestników, o których mowa w pkt 3.10) po zalogowaniu się na swoje Konto Punktowe do 15 listopada 2019 r. ma możliwość zadeklarowania zakończenia zgłaszania dowodów zakupu w Programie i dokonania jednorazowego wyboru Nagród, o których mowa w pkt 3.1. Uczestnik (z wyjątkiem Uczestników, o których mowa w pkt 3.10) może wybrać jedną lub kilka Nagród, jednak tylko jedną Nagrodę danego rodzaju. W przypadku braku wyboru Nagrody, Nagroda przekazywana będzie za pomocą karty przedpłaconej Orlen uprawniającej do dokonania zakupów na stacjach paliw działających pod marką Orlen i Bliska, na warunkach określonych w regulaminie karty Orlen, zasilonej kwotą należnej Nagrody. Nagroda jest przesyłana Uczestnikowi na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika do 15 stycznia 2020 r. Jeżeli Uczestnik po zalogowaniu się na swoim Koncie Punktowym zadeklarował w trakcie trwania edycji wiosennej Programu chęć otrzymania Nagrody z edycji wiosennej Programu po zakończeniu edycji jesiennej Programu, wówczas Punkty otrzymane w edycji wiosennej i jesiennej, pod warunkiem spełnienia celu zakupowego w obu edycjach, zostaną zsumowane, a Uczestnik będzie miał możliwość wyboru Nagrody w edycji jesiennej Programu.

3.4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnik może otrzymać liczbę Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.2 I lit. a-b i w pkt 1.2 II lit. a-e, odpowiadającą liczbie kupionych Produktów zgodnie z postanowieniami pkt 3.5., z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania prawa do nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł Organizator zgodnie z postanowieniami art. 30 pkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 752) pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% Nagrody. Postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się wobec Uczestników będących osobami prawnymi.

3.5. Uczestnik zbiera Punkty uprawniające do otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.4., Nagród pieniężnych według następującego przelicznika:

Produkt promocyjny

Wielkość opakowania (litry/PAK/worek)

Liczba punktów za litr/PAK/worek produktu

Produkty bazowe

BIZON™

1; 5

5

QUELEX® Complex

PAK

20

Produkty dodatkowe

BELKAR™

PAK 1L

40

BELKAR™

PAK 5L

200

DURSBAN™ 480 EC

1; 5

2,5

NAVIGATOR™ 360 SE

0,5; 1; 5

7,5

PERENAL™ 104 EC

0,5; 1; 5

2,5

NASIONA RZEPAKU PIONEER®

Worek

20

Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty za udział w akcji specjalnej „Podwójny Navigator”, o której mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.6. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien:

a) dokonać zakupu Produktu w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r.,

b) do 15 listopada 2019 r. zarejestrować Kody z Produktów firmy Dow AgroSciences oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwierdzające zakup wszystkich Produktów, logując się na swoim Koncie Punktowym na stronie www.d-koder.pl,

albo

c) do 15 listopada 2019 r. przesłać na adres @Venture, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150, w kopercie z dopiskiem „D-Koder” naklejki promocyjne z Kodem z Produktów firmy Dow AgroSciences wraz z kopiami dowodów zakupu wszystkich Produktów (faktur VAT lub paragonów), potwierdzającymi zakup Produktów, oraz Formularzem Przystąpienia (w przypadku, gdy nie był on wcześniej wysyłany),

albo

d) do 15 listopada 2019 r. zarejestrować Kody z Produktów firmy Dow AgroSciences poprzez Aplikację mobilną Programu możliwą do pobrania zgodnie z pkt 2.3. oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwierdzające zakup wszystkich Produktów, logując się na swoim Koncie Punktowym poprzez Aplikację mobilną Programu.

3.7. Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika, Kod ten nie może być już ponownie zarejestrowany w Programie. Jeżeli Uczestnik zauważy, że nalepka na opakowaniu kupowanego przez niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.2., jest naruszona, powinien zwrócić się do sprzedawcy o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu. Na Produktach firmy Pioneer nie znajdują się Kody. Punkty zostaną naliczone na podstawie przesłanych dowodów zakupu.

3.8. Bezpośrednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym liczba Punktów, wynikająca z pkt 3.5. powyżej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika. Kody, przesłane zgodnie z pkt 3.6. lit. c, pojawią się na Koncie Punktowym Uczestnika po uprzedniej weryfikacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Kodami i kopiami dowodów zakupu (faktur VAT lub paragonów).

3.9. Uczestnik potwierdza, że Nagroda, o której mowa w pkt 3.1. powyżej może zostać wykorzystana jedynie przez Uczestnika i nie powinna być przekazywana osobom trzecim, zwłaszcza urzędnikom państwowym, przedsiębiorstwom państwowym, spółkom Skarbu Państwa i ich reprezentantom.

3.10. W przypadku gdy Uczestnik jest przedsiębiorstwem państwowym lub spółką Skarbu Państwa jego uczestnictwo w Programie jak również i otrzymanie Nagrody może podlegać dodatkowej weryfikacji właściwej dla Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. Uczestnik będący przedsiębiorstwem państwowym lub spółką Skarbu Państwa otrzymuje Nagrodę jedynie w postaci przelewu na podany na Koncie Punktowym numer rachunku bankowego Uczestnika.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych w ramach Programu drogą elektroniczną, powinny być zgłaszane pisemnie na adres: @Venture SA, D-Koder, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustalenia minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji.

4.4. Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art. 4.1.-4.3. nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

4.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.7. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu albo Aplikacji mobilnej Programu;

c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników;

d) umożliwianie rejestrowania Kodów za pośrednictwem strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu;

e) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu.

5.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub pobierze i uruchomi Aplikację mobilną Programu, lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe.

5.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.

5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

5.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) poprzez opuszczenie strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu, a w przypadku Uczestników zarejestrowanych – poprzez usunięcie Konta Punktowego;

b) w terminie 14 dni Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie. Po spełnieniu przez Organizatora świadczeń wskazanych w pkt 5.1., takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługi określone w pkt 5.1. za wyraźną zgodą Uczestnika.

5.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

5.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu oraz Aplikacji mobilnej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

5.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

5.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

5.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

5.11. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

5.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. ZMIANY REGULAMINU

6.1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.d-koder.pl oraz w Aplikacji mobilnej Programu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalności Programu, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., na stronie www.d-koder.pl oraz w Aplikacji mobilnej Programu.

7.2. Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu tel. 22 313 01 97 lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres e-mail pytanie@d-koder.pl.

7.4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwane dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa oraz Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy pod numerem telefonu 22 5487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adresy siedzib wskazane powyżej. Dane Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególności wydawania im nagród, w zależności od udzielonych zgód zbierane będą także do celów marketingowych oraz w celu nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Administratora i profilowania. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pytanie@d-koder.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 313 01 97 lub listownie na adres „D-Koder 2019 – edycja jesienna”, @Venture Spółka Akcyjna ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Programie motywacyjnym „D-Koder 2019 – edycja jesienna”.

7.5. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie danych Uczestników, w celu organizacji Programu motywacyjnego „D-Koder 2019 – edycja jesienna”, firmie @Venture Spółka Akcyjna, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa.

7.6. Z wyjątkiem osób dokonujących zakupów Produktów jako osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 752), wartość otrzymanych Nagród stanowi dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, e-mail: pytanie@d-koder.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Akcja Specjalna „Podwójny Navigator”

1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej „Podwójny Navigator” to NavigatorTM 360 SL oraz nasiona rzepaku marki Pioneer, o których mowa w pkt 1.2. II lit. e.

2. Akcja specjalna „Podwójny Navigator”” jest organizowana w okresie od dnia 01.06.2019 r. do dnia 15.01.2020 r., przy czym:

a) okres zakupu Produktu trwa od 01.06.2019 r. do 31.10.2019 r.;

b) ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 15.11.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu minimum 5 jednostek nasion rzepaku Pioneer i prześle kopie faktur potwierdzające zakup zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma zgodnie z punktem 3.5. Regulaminu za każdą zakupioną jednostkę nasion rzepaku 100% więcej punktów za zakup do maksymalnie 3 litrów produktu Navigator 360 SL, czyli 15 punktów za każdy litr produktu.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Akcja specjalna „Promocja 50 zł”

Każdy Uczestnik, który spełnił łącznie warunki:

a) dokonał rejestracji do Programu D-Koder 2019 – edycja jesienna na stronie www.d-koder.pl/jesien;

b) wyraził zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy przez: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa (KRS 0000132947), DuPont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa (KRS 0000007109) i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa (KRS 0000786349);

c) zrealizował cel zakupowy 150 Punktów z Produktów bazowych, o którym mowa w pkt 3.3. Regulaminu

otrzyma dodatkowe 50 punktów, które będzie mógł wymienić na Nagrodę, o której mowa w pkt 3.1. Regulaminu.